Top Image
ÅRSRAPPORT

2023

Top Image
ÅRET 2023
Også i 2023 har makroøkonomi og geopolitiske forhold fått mye oppmerksomhet, preget nyhetsbildet og påvirket næringslivets rammebetingelser. Fremdeles høy inflasjon, økende renter og svakere norsk krone er noe av fasiten når man ser tilbake. Samtidig ser det ut til at rentetoppen er nådd, og at det går mot en såkalt myk landing for norsk økonomi uten stor økning i arbeidsledigheten.

For næringseiendom ble 2023 et år med et lavt transaksjonsvolum. De lange rentene trakk godt opp store deler av året, men falt noe tilbake i siste kvartal. I Conceptor-konsernet har det vært liten aktivitet på transaksjonssiden dette året, både kjøp og salg. Fokus har i stedet vært på å forvalte eksisterende portefølje med fornøyde leietakere og høy utleiegrad.

Markedet for nye boliger har i 2023 vært preget av lite salg. Dette i kombinasjon med høy entreprisekost og økte finanskostnader, har gjort det krevende med igangsetting av nye prosjekter. I Conceptor Bolig AS ble det salgsstart for et nytt byggetrinn i Langenga i Asker med 57 enheter, men byggestart for dette trinnet ble allerede besluttet tilbake i 2022. I 2023 ble det ferdigstilt 233 boliger og overlevert 224 boliger til kjøpere, alene eller i samarbeid med partnere. Ved utgangen av 2023 var totalt 119 enheter under bygging.

Konsernets finansielle investeringer fikk et godt årsresultat som tilsvarer ca. 7 % avkastning på egenkapitalen. Det var i stor grad selskapets investeringer på Oslo Børs og i høyrentefond som la grunnlaget for dette. Enkelte P/E-investeringer og særlig en høy kontantandel bidro i den andre retningen.

Gjennom 2023 har et nytt konsernselskap tilkommet, Brani Asfalt AS. Selskapet har vært et tilknyttet selskap gjennom flere år, men i 2023 ble det gjennomført emisjoner som gjorde at Conceptors eierskap økte til 81 %. Brani Asfalt AS driver med både egen produksjon og legging av asfalt. Selskapet investerte i 2021 i egen asfaltfabrikk. De siste årene har det vært krevende markeder som har påvirket både volum og marginer, men utsiktene fremover ser bedre ut. For 2023 bidrar både overgangen fra tilknyttet selskap til konsernselskap og resultatet fra selskapet, negativt til Conceptors årsresultat.

Konsernet Conceptor fikk i 2023 et årsresultat på kr. 37 millioner.